Michigan Dyslexia Institute 2010 Fact Sheet

say? z 3.1 ?.?.sHG.o.?4.oo.00f “%104 llzeflr/zo?o
c) J AR~FCL 3 Flight Crew Licensing (Medical), . veya yetki talebinde bulunacak sa?l?k kurum ve kurulu?lar?nda ?lgi (a) Genel Müdürlü?ümüz Talimat? ve ?lgi (b) .
http://www.yok.gov.tr/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,577/Itemid,99999999/ • say? zB.??.?.sHo.o.?4.oo.o0? sil -6499 74/04/2012 - Sivil Havac?l?k ...
  c) JAR-FCL 3 Flight Crew Licensing (Medical), d) JAA A&GM . kurallar?, bunlar?n uygulama usulleri düzenlenmi?, uygulay?c? kamu, özel kurum ve kurulu?lar ile gerçek ve tüzel ki?ilerin özellikleri ile görev, yetki ve sorumluluklar? belirlenmi?tir.
  http://web.shgm.gov.tr/doc4/sht3gen.pdf

 • AVRUPA B?RL??? TER?MLER? SÖZLÜ?Ü (?NG?L?ZCE-TÜRKÇE ...
  TER?MLER? SÖZLÜ?ܔ haz?rlan?p kamu kurum ve kurulu?lar?m?za görü?leri al?nmak üzere . yetkinin kötüye kullan?lmas?; yetki sapt?rmas? abuse of right .
  http://www.abgs.gov.tr/files/Sozluk/glossary_for_the_european_union.pdf

 • Untitled - Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi
  Ostim Medical Industry Catalogue - 2011. E?er,. Kaliteli ve . i?birli?inden kurumsal olarak yararlanabilme bilgi ve becerisine eri?mi?, üretim teknolojilerinde dünyay? . Yetkili Ad? Contact Person . Surgical Aspirator ( Double Jar). •. 6 LT.
  http://www.ostimmedikal.com/rehber/rehber.pdf

 • T.C. CUMHURBA?KANLI?I Devlet Denetleme ... - Hukuk Mü?avirli?i
  Tablo 6: Kurumdaki Personel Hareketleri (2008-2010) . . Tablo 8: Kurumun Gelir –Gider Dengesi . . Yetkili Uçu? Tabipleri (Authorised Medical Examiners). AMS . JAA. Avrupa Sivil Havac?l?k Otoritesi (Joint Aviation Authorities). JAR .
  http://hukuk.usak.edu.tr/dokuman/ddk2011_2.pdf

 • TC CUMHURBA?KANLI?I Devlet Denetleme Kurulu ARA?TIRMA VE
  ??bu Raporun; ara?t?rma ve inceleme kapsam?nda yer alan Kuruma dair hizmete özel nitelikli . Yetkili Uçu? Tabipleri (Authorised Medical Examiners). AMS . JAA. Avrupa Sivil Havac?l?k Otoritesi (Joint Aviation Authorities). JAR. Avrupa Sivil .
  http://www.tccb.gov.tr/ddk/ddk48.pdf

 • [CDATA[Hesapl? ve Kaliteli Ürünlerin Tek Adresi]] - Smartis
  . ile Aston Martin'in Türkiye'deki ilk ve tek yetkili sat?c?s? ve servisi oldu?unu duyurdu. . 279Untitled-2.png 18.02.2011 ?zdemir'in yeni kurumsal yüzü Sektöründe ilk . gerilim filmi “The Killing Jar” kalitelerine uygun bir ?ekilde Smartis Interactive . 118newfilms.jpg 21.10.2008 Medical Park Göztepe Hastanesi 360° Sanal .
  http://www.smartis.com.tr/news_feed.asp

 • UÇAK BAKIM ALANI T?CAR? HAVA TA?IMACILI?I VE UÇAK ...
  Bu modül, mesleki ve teknik e?itim okul/kurumlar?nda uygulanan Çerçeve. Ö?retim Programlar?nda . JAA aday üyeli?i sonras?nda yo?un ve özverili çal??malara devam edilmi?, . Ticari Hava Ta??mac?l??? yapan i?letmeler ülkelerindeki yetkili otoritelerden, . A3 - Acil T?bbi Servis (Emergency medical service). B) Uçak .
  http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/modul_pdf/525MT0040.pdf

Through September of 2010 jar medical yetkili kurumlar has:

 • P?LOT NASIL OLUNUR TÜM AYRINTILAR
  3 A?u 2010 . Ba?ka bir yüksek ö?retim kurumundan veya askeri ya da sivil ba?ka bir e?itim . pilotaj sa?l?k muayenesi için yetkili k?ld??? ve Tablo-1'de listelenmi? olan . birisine ba?vurarak ücreti kar??l???nda JAR FCL MEDICAL–3'e göre .
  http://forum.donanimhaber.com/m_41805973/tm.htm

 • Cevap: Sivil Havac?l?k Yüksek Okulu
  18 Tem 2011 . Ba?ka bir yüksekö?retim kurumundan veya askeri ya da sivil ba?ka bir e?itim . pilotaj sa?l?k muayenesi için yetkili k?ld??? ve Tablo-1'de listelenmi? olan . birisine ba?vurarak ücreti kar??l???nda JAR FCL MEDICAL–3'e göre .
  http://forum.donanimhaber.com/m_45284177/mpage_4/tm.htm

  Sinop Ticaret ve Sanayi Odas? | www.sinoptso.org.tr | 2009
  Kurum ve kurulu?lar?n yetkili birimlerince yürütülen idarî soru?turmalarla ilgili . pedal the photo as online buy motilium without prescription of impure medical care. . It is great! ! ! my jar level is up, depakote and controle down, and chinnese .
  http://www.sinoptso.org.tr/viewpage.php?page_id=18

 • Universal Hastaneler Grubu - Uçu? Hekimli?i-Havac?l?k T?p Merkezi
  Kurumsal. Hakk?m?zda · Ortaklar?m?z · Yönetim Kurulu Üyelerimiz . Sivil Havac?l?k Genel Müdürlü?ü (SHGM) taraf?ndan yetki verilen bir uçu? hekimi bu sa?l?k . verdi?i kararlara I.C.A.O ve JAR-FCL 3 kurallar?n?n tatbik edilmesini sa?lar. . görev yapan Havac?l?k T?bbi Bölümü(AMS: Aero Medical Section) taraf?ndan gerekli .
  http://www.uhg.com.tr/page_detail.aspx?id=160&lang=tr

 • Tarihçe - Havac?l?k T?bb? Derne?i
  Bu pozisyonun ad? “Aviation Medicine Examiner-AME” idi. . No'lu Hava S?hhi Muayene ve Fizyolojik E?itim Merkezi olarak görev yapan kurum, 12 Kas?m . FAA, JAA), uçucu muayene ve kontrollerini yapacak hekimlerin (JAR'a göre 180 saatlik, . ve Sa?l?k Bakanl?klar?ndan pilotaj muayenesi yapma yetkisi almaya ba?lad?.
  http://www.hvtd.org/htm/tarihce.html

 • TÜRK HAVA YOLLARI A.O. SA?LIK YÖNETMEL???
  (International Civil Aviation Organization). JAR. : Ortak Havac?l?k Kurallar?. (Joint Aviation . yetkili THY ünite amirince ba?l? oldu?u Sosyal Güvenlik Kurulu?u mevzuat? . oldu?umu beyan eder, aksi tespit edildi?i takdirde Kurumun yersiz olarak yapt??? tüm . Emergency Medical Kit: Her uçakta bulunmas? zorunludur.
  http://www.havais.org.tr/_dosyalar/icerik/09-001_thy_ao_saglik_yonetmeligiyeni.pdf

 • S?V?L HAVACILIK AKADEM?S? B?LD?RGES? - Sefa ?nan
  Bu kurumun her türlü politik, ticari, idari vb. bask?dan uzak olmas? için mutlaka . bu kurula, bütün sivil havac?l?k kurum ve kurulu?lar?n? denetleme yetkisi verilmelidir. . JAR-FCL 3'de belirtildi?i gibi, Havac?l?k T?bb? Merkezi (AMC: Aero Medical .
  http://www.sefainan.com/s,duyuru/x,21/sivil-havacilik-akademisi-bildirgesi

 • fatma.molu.net « /// discovery in wonderland
  'How does Finance, Automotive, Medical etc test? Do we have to . Bir kurumda uygulamalar?n ne kadar?n?n otomasyona dahil edilece?i stratejik bir karard?r. Genel olarak bir . Uygulama DEX format?ndad?r ve jar'dan %35 daha az yer kaplar. Paketlenmi? . Linux'un temel process eri?im yetki sistemini kullan?r. Emülatörler .
  http://fatma.molu.net/

 • SHGM- USD H?ZMET STANDARTLARI DOKÜMANI
  5 Oca 2004 . JAR-FCL 3 Medical,. SHT-3. Hastane Denetim . Uçu? Tabibi yetki belgesi. Genel Müdür . ?irket/kurumun ba?vuru yaz?s?, Döner sermaye .
  http://www.shgm.gov.tr/doc2/usd.pdf

 • U?ur Mumcu _ Liberal Çiftlik
  19 Mar 2011 . Books - Fiction · Books - Non-fiction · Health & Medicine · Brochures/Catalogs . Cavcav'?n örgütledi?i hayvan-Jar, bir i?aret bekliyorlard?. . S1 — Baya?? yetki — Merkez Bankas? ba?kan? ol. . «Kurumlar Vergisi kalkmal?d?r.
  http://www.scribd.com/doc/51085383/U%C4%9Fur-Mumcu-Liberal-Ciftlik

  Agos Kitap Kirk 11
  7 Tem 2010 . Maddesi'nin 3. bendinde geçen 'Kurum güvenli¤ini tehlikeye dü?üren . ve “ elimizde kalan Türkiye arazisinde iki milletin ayn› erk ve yetki ile .
  http://www.scribd.com/doc/33998368/Agos-Kitap-Kirk-11

  ENST TÜ Ö?RENC DURUM L STES
  Kurum Ad? : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tarih Saat: . I?IL ÖZKAN. Avrupa Toplulu?u Adalet Divan?'n?n Zorunlu Yarg? Yetkisi ve ptal Davalar?. 111 . Redefining American Identity in Sylvia Plath?s Bell Jar. 181 . Land, Identity and Community in Louise Erdrich?s Love Medicine and Four Souls . 185 .
  http://www.sbe.deu.edu.tr/docs/devam_eden_tezler.pdf

 • Telecommunications - Education Resource - StudySphere
  . And EDI processing solution For Healthcare Providers Medi Bank™ The paper . JARS JavaScript.com JavaScriptSource PHPBuilder.com ScriptSearch VB . Kurumsal Ürün ve Çözümler Ürün Seçim Sihirbazi Yeni Ürünler Sirket Profili . E-Bülten Haberler ve Duyurular Basinda Karel Basin Kiti Yetkili Saticilarimiz .
  http://www.studysphere.com/education/Communications-and-Media-Telecommunications-1047.html

 • Kariyer.net - Ula?t?rma ?? ?lanlar?
  . Oto Yetkili Sat?c?lar?, Tamir, Bak?m, Servis ve Ekipmanlar?, Reklam ve Tan?t?m, Film, Grafik ve Renk Ayr?m ??leri, Fuarc?l?k . Kurumsal çat? alt?nda profesyonel çal??may? seven, ekip çal??mas?na yatk?n ve dinamik, . JAR FCL 3 class 1 medical .
  http://www.kariyer.net/is-arama/is-alani/ulastirma-is-ilanlari/44

  Kariyer.net - Havac?l?k ?? ?lanlar?
  . Spor, E?itim, Çocuk Geli?imi ve E?itimi, E?itim Dan??manl???, E?itim Kurumlar?, Dershane ve Kurslar, Okullar . Oto Yetkili Sat?c?lar?, Tamir, Bak?m, Servis ve Ekipmanlar?, Reklam ve Tan?t?m, Film, Grafik ve Renk . JAR FCL 3 class 1 medical .
  http://www.kariyer.net/is-arama/sektor/havacilik-is-ilanlari/032000000

 • Kariyer.net - Binlerce i? ilan? içerisinde size en uygun i? ilanlar? ...
  . E?itim, Çocuk Geli?imi ve E?itimi, E?itim Dan??manl???, E?itim Kurumlar?, Dershane ve Kurslar, Okullar . Oto Yetkili Sat?c?lar?, Tamir, Bak?m, Servis ve Ekipmanlar?, Reklam ve Tan?t?m, Film, Grafik ve Renk . JAR FCL 3 class 1 medical .
  http://www.kariyer.net/WebSite/IsArama/index.aspx?hemenara=1&fsektor=032000000

 • Say? 3 / Sonbahar 2011
  ve periyodik muayene için Havac?l?k T?p Merkezi yetki bel- gesine sahiptir. . ( International Civil Aviation Organization) ve JAR-FCL 3 . Medical Examiner) de?erlendirmesi ile uçmaya müsaitlik . ANLA?MALI KURUMLAR L?STES? .
  http://www.baskent-ank.edu.tr/dergi/kasim_dergi_web.pdf

 • Page 1 ABER BU ENI mefmn örünun N leIì§ìm Sekt ve Gelece_g"i ...
  yer verildi; "Ulkücülere yakinlik duyduëjunu gizlemeyen A<jar'|n. Emniyet Müdürü oldugu . (Journal of American Medical Assoc V 265, No. 11, 1991 p. . lan sagjlanmis bir yetkili kurumun olusturulmasi bu olusum son- rasi da nükleer enerji .
  http://www.emo.org.tr/ekler/e5cd8c84364c0e6_ek.pdf?dergi=4

 • Alfred Nobel
  ve dökümhane gibi kurumlarda çal???p daha sonra Avrupa'ya . Nature Medicine dergisinde yay?nlanan . D?J?TAL JAR TEST . Türkiye Yetkili Distrübitörü .
  http://www.labmedya.com/PDF/labmedya_10.pdf

 • TIP DERGÜSÜ 24/1
  Selçuk Üniversitesi T›p Dergisi (Medical Journal of Selçuk Univer- sity), Selçuk . yeniden düzenlemek yetkisine sahiptir. . yazar(lar)›n ad ve soyadlar›, yazar(lar)› n çal›flt›¤› kurumlar (ya- . Ishii Y, Tateda K, Yamaguchi K. the JARS.
  http://www.selcuktipdergisi.org/arsiv/20081.pdf

 • indirebilirsiniz.
  9 Mar 2011. FitnessMedicineConferencesArt & LiteratureLifestyleTravelTemplates . d) ?lahiyat fakültelerinin yetkili kurullar?nca belirlenen birer ö?retim üyesi, . geli?tirilmi? en önemli kurum vak?ft?r. . JAVA JAR Yard m. Views: 26 .
  http://www.docstoc.com/docs/93170448/indirebilirsiniz

  Filosof-bilimadam? ve Felsefe-bilime ili?kin mülakat | Prof. Dr ...
  11 Ara 2007 . Kimsenin bunlar? de?i?tirmeye ne hakk? ne de yetkisi var. . Türkiyede ö?retim kurumlar?, yeti?en neslin dü?ünmemesini sa?lamak üzre in?âa edilmi?ler. . OPA or Guedel pattern airway) is a medical device called an airway adjunct . or opening the lid of that jar that occasionallyappears to be inhumanly .
  http://www.teomandurali.com/node/46

 • fatma.molu.net « /// discovery in wonderland
  'How does Finance, Automotive, Medical etc test? Do we have to . Bir kurumda uygulamalar?n ne kadar?n?n otomasyona dahil edilece?i stratejik bir karard?r. Genel olarak bir . Uygulama DEX format?ndad?r ve jar'dan %35 daha az yer kaplar. Paketlenmi? . Linux'un temel process eri?im yetki sistemini kullan?r. Emülatörler .
  http://fatma.molu.net/

 • SHGM- USD H?ZMET STANDARTLARI DOKÜMANI
  5 Oca 2004 . JAR-FCL 3 Medical,. SHT-3. Hastane Denetim . Uçu? Tabibi yetki belgesi. Genel Müdür . ?irket/kurumun ba?vuru yaz?s?, Döner sermaye .
  http://www.shgm.gov.tr/doc2/usd.pdf

  U?ur Mumcu _ Liberal Çiftlik
  19 Mar 2011 . Books - Fiction · Books - Non-fiction · Health & Medicine · Brochures/Catalogs . Cavcav'?n örgütledi?i hayvan-Jar, bir i?aret bekliyorlard?. . S1 — Baya?? yetki — Merkez Bankas? ba?kan? ol. . «Kurumlar Vergisi kalkmal?d?r.
  http://www.scribd.com/doc/51085383/U%C4%9Fur-Mumcu-Liberal-Ciftlik

 • Agos Kitap Kirk 11
  7 Tem 2010 . Maddesi'nin 3. bendinde geçen 'Kurum güvenli¤ini tehlikeye dü?üren . ve “ elimizde kalan Türkiye arazisinde iki milletin ayn› erk ve yetki ile .
  http://www.scribd.com/doc/33998368/Agos-Kitap-Kirk-11

 • ENST TÜ Ö?RENC DURUM L STES
  Kurum Ad? : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tarih Saat: . I?IL ÖZKAN. Avrupa Toplulu?u Adalet Divan?'n?n Zorunlu Yarg? Yetkisi ve ptal Davalar?. 111 . Redefining American Identity in Sylvia Plath?s Bell Jar. 181 . Land, Identity and Community in Louise Erdrich?s Love Medicine and Four Souls . 185 .
  http://www.sbe.deu.edu.tr/docs/devam_eden_tezler.pdf

 • Telecommunications - Education Resource - StudySphere
  . And EDI processing solution For Healthcare Providers Medi Bank&#8482; The paper . JARS JavaScript.com JavaScriptSource PHPBuilder.com ScriptSearch VB . Kurumsal Ürün ve Çözümler Ürün Seçim Sihirbazi Yeni Ürünler Sirket Profili . E-Bülten Haberler ve Duyurular Basinda Karel Basin Kiti Yetkili Saticilarimiz .
  http://www.studysphere.com/education/Communications-and-Media-Telecommunications-1047.html

 • Kariyer.net - Ula?t?rma ?? ?lanlar?
  . Oto Yetkili Sat?c?lar?, Tamir, Bak?m, Servis ve Ekipmanlar?, Reklam ve Tan?t?m, Film, Grafik ve Renk Ayr?m ??leri, Fuarc?l?k . Kurumsal çat? alt?nda profesyonel çal??may? seven, ekip çal??mas?na yatk?n ve dinamik, . JAR FCL 3 class 1 medical .
  http://www.kariyer.net/is-arama/is-alani/ulastirma-is-ilanlari/44

 • Kariyer.net - Havac?l?k ?? ?lanlar?
  . Spor, E?itim, Çocuk Geli?imi ve E?itimi, E?itim Dan??manl???, E?itim Kurumlar?, Dershane ve Kurslar, Okullar . Oto Yetkili Sat?c?lar?, Tamir, Bak?m, Servis ve Ekipmanlar?, Reklam ve Tan?t?m, Film, Grafik ve Renk . JAR FCL 3 class 1 medical .
  http://www.kariyer.net/is-arama/sektor/havacilik-is-ilanlari/032000000

 • Kariyer.net - Binlerce i? ilan? içerisinde size en uygun i? ilanlar? ...
  . E?itim, Çocuk Geli?imi ve E?itimi, E?itim Dan??manl???, E?itim Kurumlar?, Dershane ve Kurslar, Okullar . Oto Yetkili Sat?c?lar?, Tamir, Bak?m, Servis ve Ekipmanlar?, Reklam ve Tan?t?m, Film, Grafik ve Renk . JAR FCL 3 class 1 medical .
  http://www.kariyer.net/WebSite/IsArama/index.aspx?hemenara=1&fsektor=032000000

 • Say? 3 / Sonbahar 2011
  ve periyodik muayene için Havac?l?k T?p Merkezi yetki bel- gesine sahiptir. . ( International Civil Aviation Organization) ve JAR-FCL 3 . Medical Examiner) de?erlendirmesi ile uçmaya müsaitlik . ANLA?MALI KURUMLAR L?STES? .
  http://www.baskent-ank.edu.tr/dergi/kasim_dergi_web.pdf

  Page 1 ABER BU ENI mefmn örünun N leIì§ìm Sekt ve Gelece_g"i ...
  yer verildi; "Ulkücülere yakinlik duyduëjunu gizlemeyen A<jar'|n. Emniyet Müdürü oldugu . (Journal of American Medical Assoc V 265, No. 11, 1991 p. . lan sagjlanmis bir yetkili kurumun olusturulmasi bu olusum son- rasi da nükleer enerji .
  http://www.emo.org.tr/ekler/e5cd8c84364c0e6_ek.pdf?dergi=4

 • Alfred Nobel
  ve dökümhane gibi kurumlarda çal???p daha sonra Avrupa'ya . Nature Medicine dergisinde yay?nlanan . D?J?TAL JAR TEST . Türkiye Yetkili Distrübitörü .
  http://www.labmedya.com/PDF/labmedya_10.pdf

  TIP DERGÜSÜ 24/1
  Selçuk Üniversitesi T›p Dergisi (Medical Journal of Selçuk Univer- sity), Selçuk . yeniden düzenlemek yetkisine sahiptir. . yazar(lar)›n ad ve soyadlar›, yazar(lar)› n çal›flt›¤› kurumlar (ya- . Ishii Y, Tateda K, Yamaguchi K. the JARS.
  http://www.selcuktipdergisi.org/arsiv/20081.pdf

 • indirebilirsiniz.
  9 Mar 2011. FitnessMedicineConferencesArt & LiteratureLifestyleTravelTemplates . d) ?lahiyat fakültelerinin yetkili kurullar?nca belirlenen birer ö?retim üyesi, . geli?tirilmi? en önemli kurum vak?ft?r. . JAVA JAR Yard m. Views: 26 .
  http://www.docstoc.com/docs/93170448/indirebilirsiniz

 • Filosof-bilimadam? ve Felsefe-bilime ili?kin mülakat | Prof. Dr ...
  11 Ara 2007 . Kimsenin bunlar? de?i?tirmeye ne hakk? ne de yetkisi var. . Türkiyede ö?retim kurumlar?, yeti?en neslin dü?ünmemesini sa?lamak üzre in?âa edilmi?ler. . OPA or Guedel pattern airway) is a medical device called an airway adjunct . or opening the lid of that jar that occasionallyappears to be inhumanly .
  http://www.teomandurali.com/node/46

 • fatma.molu.net « /// discovery in wonderland
  'How does Finance, Automotive, Medical etc test? Do we have to . Bir kurumda uygulamalar?n ne kadar?n?n otomasyona dahil edilece?i stratejik bir karard?r. Genel olarak bir . Uygulama DEX format?ndad?r ve jar'dan %35 daha az yer kaplar. Paketlenmi? . Linux'un temel process eri?im yetki sistemini kullan?r. Emülatörler .
  http://fatma.molu.net/

 • SHGM- USD H?ZMET STANDARTLARI DOKÜMANI
  5 Oca 2004 . JAR-FCL 3 Medical,. SHT-3. Hastane Denetim . Uçu? Tabibi yetki belgesi. Genel Müdür . ?irket/kurumun ba?vuru yaz?s?, Döner sermaye .
  http://www.shgm.gov.tr/doc2/usd.pdf

 • U?ur Mumcu _ Liberal Çiftlik
  19 Mar 2011 . Books - Fiction · Books - Non-fiction · Health & Medicine · Brochures/Catalogs . Cavcav'?n örgütledi?i hayvan-Jar, bir i?aret bekliyorlard?. . S1 — Baya?? yetki — Merkez Bankas? ba?kan? ol. . «Kurumlar Vergisi kalkmal?d?r.
  http://www.scribd.com/doc/51085383/U%C4%9Fur-Mumcu-Liberal-Ciftlik

 • Agos Kitap Kirk 11
  7 Tem 2010 . Maddesi'nin 3. bendinde geçen 'Kurum güvenli¤ini tehlikeye dü?üren . ve “ elimizde kalan Türkiye arazisinde iki milletin ayn› erk ve yetki ile .
  http://www.scribd.com/doc/33998368/Agos-Kitap-Kirk-11

 • ENST TÜ Ö?RENC DURUM L STES
  Kurum Ad? : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tarih Saat: . I?IL ÖZKAN. Avrupa Toplulu?u Adalet Divan?'n?n Zorunlu Yarg? Yetkisi ve ptal Davalar?. 111 . Redefining American Identity in Sylvia Plath?s Bell Jar. 181 . Land, Identity and Community in Louise Erdrich?s Love Medicine and Four Souls . 185 .
  http://www.sbe.deu.edu.tr/docs/devam_eden_tezler.pdf